უფლებები ონლაინ სივრცეში

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად კონკრეტული სოციალური ჯგუფებისა თუ ინდივიდების უფლებების დაცვა ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. შესაბამისად, აუცილებელია არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ამ ჯგუფების ინტერესებისა და უფლებების ადვოკატირება და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგი. ამ მიმართულებით ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ინსტიტუტი აწარმოებს კამპანიებს და კვლევებს და თანამშრომლობს შესაბამისი პროფილით მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა სტრუქტურული ცვლილებების ხელშეწყობით სახელმწიფო დონეზე გაიზარდოს ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი. 

პროექტები ჩვენი პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს ტექნოლოგიების ინტეგრაციას საზოგადოებაში